OpenJudge

已结束的比赛

日期 标题 参与者
2016-03-25 ~ 2016-05-22 2016 程序设计实习之魔兽世界终极版 246
2016-03-23 ~ 2016-04-16 2016 程序设计实习之多态(余老师班) 72
2016-03-16 ~ 2016-04-06 2016 程序设计实习之继承(余老师班) 74
2016-03-11 ~ 2016-04-02 2016 程序设计实习之运算符重载(余老师班) 59
2016-03-23 ~ 2016-03-30 2016 程序设计实习之多态作业(郭老师班) 105
2016-03-23 ~ 2016-04-09 2016 程序设计实习之多态作业 230
2016-03-16 ~ 2016-03-23 2016 程序设计实习之魔兽世界2(郭老师班) 103
2016-03-16 ~ 2016-03-23 2016 程序设计实习之继承作业(郭老师班) 105
2016-03-16 ~ 2016-04-03 2016 程序设计实习之魔兽世界2 251
2016-03-16 ~ 2016-03-30 2016 程序设计实习之继承作业 258
2016-03-11 ~ 2016-03-26 2016 程序设计实习之运算符重载 357
2016-03-09 ~ 2016-03-26 2016 程序设计实习之魔兽世界1 317
2016-03-09 ~ 2016-03-24 2016 程序设计实习之类和对象作业2 381
2016-03-02 ~ 2016-03-17 2016 程序设计实习之类和对象英文作业1 58
2016-03-02 ~ 2016-03-17 2016 程序设计实习之类和对象作业1 354
2016-02-28 2016程序设计实习实验班免修考试(算法) 6
2016-02-28 2016程序设计实习实验班入门考试 15
2016-02-28 2016程序设计实习实验班免修考试(C++) 7
2016-02-26 ~ 2016-03-12 2016 程序设计实习之位运算英文作业 60
2016-02-26 ~ 2016-03-12 2016 程序设计实习之位运算作业 333
2015-09-25 程序设计实习2015年补考 3
2015-09-11 程设实习个人补考 1
2015-07-03 2015 程序设计实习之期末考试 301
2015-06-17 2015程设实习课堂练习 74
2015-06-15 2015程设实习mooc班模拟考试 20
2015-06-28 2015程序设计实习之第五次上机周日 126
2015-06-27 2015程序设计实习之第五次上机周六 120
2015-06-13 2015程序设计实习之第四次上机周六 88
2015-06-14 2015程序设计实习之第四次上机周日 123
2015-06-10 ~ 2015-06-24 2015 程序设计实习之深搜+广搜作业 267