OpenJudge

38:献给阿尔吉侬的花束

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
maker 2016程设余华山(助教孟佳) Accepted 896kB 11ms 1013 B G++ 17.9.20
maker 2016程设余华山(助教孟佳) Wrong Answer 896kB 11ms 1012 B G++ 17.9.20
蹭课的(I‘m the superhero!) Accepted 1024kB 12ms 1423 B G++ 17.8.4
sully Accepted 768kB 10ms 978 B G++ 17.8.1
1600012817 2017程设郭炜(助教周昊宇) Accepted 640kB 14ms 1351 B G++ 17.7.19
1600012817 2017程设郭炜(助教周昊宇) Wrong Answer 640kB 18ms 1271 B G++ 17.7.19
antares Accepted 512kB 13ms 1605 B G++ 17.7.17
1600012810朱熠恺 2017程设刘家瑛(助教厉扬豪) Accepted 640kB 19ms 1089 B G++ 17.7.10
1600012834 2017程设刘家瑛(助教厉扬豪) Accepted 512kB 19ms 1142 B G++ 17.7.10
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Accepted 640kB 11ms 1580 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Accepted 512kB 20ms 1457 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Compile Error 1438 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 53916kB 100ms 1391 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 52384kB 100ms 1425 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Accepted 512kB 18ms 1713 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 50336kB 100ms 1466 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 65536kB 100ms 1520 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 65536kB 100ms 1369 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 65536kB 100ms 1562 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Time Limit Exceeded 65536kB 100ms 1481 B G++ 17.7.8
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 269
Time Limit Exceeded 152
Wrong Answer 136
Runtime Error 40
Compile Error 31
Output Limit Exceeded 5
Runtime Error 3
Presentation Error 2