OpenJudge

36:Minecraft

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Accepted 200kB 0ms 436 B G++ 17.6.27
1600012817 2017程设郭炜(助教周昊宇) Accepted 200kB 0ms 392 B G++ 17.6.27
1400012217 2015程设余华山(助教李博) Accepted 200kB 6ms 341 B G++ 17.6.25
1400012217 2015程设余华山(助教李博) Wrong Answer 200kB 8ms 339 B G++ 17.6.25
1400012217 2015程设余华山(助教李博) Wrong Answer 200kB 9ms 339 B G++ 17.6.25
1400012217 2015程设余华山(助教李博) Compile Error 337 B G++ 17.6.25
zoulei1600017763 2017程设郭炜(助教常亦谦) Accepted 200kB 8ms 287 B G++ 17.6.23
1600012808 2016程设郭炜(助教吕潇) Accepted 200kB 11ms 384 B G++ 17.6.23
Oliver Accepted 200kB 7ms 520 B G++ 17.6.23
1600012768 2017程设田永鸿(助教邹逸雄) Accepted 200kB 7ms 352 B G++ 17.6.23
zoulei1600012765 2017程设田永鸿(助教史业民) Accepted 200kB 1ms 551 B G++ 17.6.22
zoulei1600012765 2017程设田永鸿(助教史业民) Accepted 200kB 1ms 549 B G++ 17.6.22
1600011049 2017程设余华山(助教孟佳) Accepted 200kB 1ms 503 B G++ 17.6.22
1600011049 2017程设余华山(助教孟佳) Wrong Answer 200kB 1ms 566 B G++ 17.6.22
1600011049 2017程设余华山(助教孟佳) Compile Error 564 B G++ 17.6.22
1600011049 2017程设余华山(助教孟佳) Wrong Answer 200kB 6ms 527 B G++ 17.6.22
1600011049 2017程设余华山(助教孟佳) Wrong Answer 200kB 8ms 527 B G++ 17.6.22
1600012834 2017程设刘家瑛(助教厉扬豪) Accepted 200kB 8ms 365 B G++ 17.6.22
1400012138 2017程设余华山(助教孟佳) Accepted 200kB 0ms 499 B G++ 17.6.22
1600012716(胡黔江)(1600012716(woodwind)) 2017程设郭炜(助教华晨彦) Accepted 200kB 7ms 395 B G++ 17.6.22

统计

结果 提交次数
Accepted 276
Wrong Answer 177
Compile Error 43
Time Limit Exceeded 21
Runtime Error 4
Runtime Error 2
Output Limit Exceeded 2