OpenJudge

35:简单的整数划分问题

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
1500012900 2016程设郭炜(助教王佳康) Wrong Answer 128kB 0ms 460 B G++ 17.7.21
1500012900 2016程设郭炜(助教王佳康) Wrong Answer 128kB 0ms 450 B G++ 17.7.21
antares Accepted 128kB 1ms 500 B G++ 17.7.17
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Accepted 128kB 18ms 324 B G++ 17.7.8
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Wrong Answer 128kB 1ms 297 B G++ 17.7.8
1400012923 Accepted 128kB 0ms 562 B G++ 17.7.2
1400012923 Wrong Answer 128kB 1ms 688 B G++ 17.7.2
1400012923 Compile Error 723 B G++ 17.7.2
1400012923 Compile Error 724 B G++ 17.7.2
1400012923 Wrong Answer 128kB 0ms 532 B G++ 17.7.2
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Accepted 128kB 8ms 469 B G++ 17.6.27
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Presentation Error 128kB 8ms 463 B G++ 17.6.27
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Wrong Answer 128kB 1ms 444 B G++ 17.6.27
1600012817 2017程设郭炜(助教周昊宇) Accepted 128kB 0ms 358 B G++ 17.6.27
zoulei1600012842 2016程设田永鸿(助教史业民) Accepted 128kB 16ms 415 B G++ 17.6.23
zoulei1600012842 2016程设田永鸿(助教史业民) Accepted 128kB 15ms 435 B G++ 17.6.23
zoulei1600012842 2016程设田永鸿(助教史业民) Wrong Answer 128kB 1ms 383 B G++ 17.6.23
zoulei1600012842 2016程设田永鸿(助教史业民) Wrong Answer 128kB 1ms 392 B G++ 17.6.23
1600017813 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Accepted 128kB 2ms 699 B G++ 17.6.23
1600012768 2017程设田永鸿(助教邹逸雄) Accepted 128kB 14ms 318 B G++ 17.6.22

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 387
Accepted 332
Compile Error 45
Time Limit Exceeded 35
Presentation Error 28
Runtime Error 18
Output Limit Exceeded 7
Waiting 1