OpenJudge

10:古代密码

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
1400012768 Accepted 200kB 0ms 654 B G++ 17.9.21
1400012999(cxy30) Accepted 200kB 0ms 588 B G++ 17.9.18
1400012999(cxy30) Wrong Answer 200kB 0ms 586 B G++ 17.9.18
1400012999(cxy30) Wrong Answer 200kB 0ms 586 B G++ 17.9.18
NULL Accepted 200kB 0ms 618 B G++ 17.8.4
NULL Wrong Answer 224kB 0ms 619 B G++ 17.8.4
zoulei1600012973 2017程设余华山(助教曹亮) Accepted 200kB 0ms 808 B G++ 17.7.21
zoulei1600012973 2017程设余华山(助教曹亮) Wrong Answer 200kB 8ms 964 B G++ 17.7.21
1600017722 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Accepted 200kB 8ms 647 B G++ 17.7.11
1600017722 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Accepted 200kB 0ms 983 B G++ 17.7.11
1600017722 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Wrong Answer 200kB 1ms 886 B G++ 17.7.11
1600017722 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Accepted 200kB 1ms 647 B G++ 17.7.11
1600017722 2017程设田永鸿(助教邢陪银) Compile Error 628 B G++ 17.7.11
1400012965 2015程设余华山(助教孟佳) Accepted 200kB 3ms 442 B G++ 17.7.11
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Accepted 200kB 0ms 434 B G++ 17.7.10
技不如人,肝败下风 2015程设田永鸿(助教陈峥莹) Compile Error 422 B G++ 17.7.10
菜菜 2015程设郭炜(助教李秀红) Accepted 200kB 1ms 558 B G++ 17.7.3
1400012813_140001280(1400012813林旸焜) 2015程设实验班 Accepted 200kB 0ms 536 B G++ 17.7.3
蹭课的(I‘m the superhero!) Accepted 200kB 0ms 807 B G++ 17.7.2
1600012817 2017程设郭炜(助教周昊宇) Accepted 200kB 0ms 558 B G++ 17.6.28
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 276
Accepted 248
Compile Error 79
Runtime Error 7
Time Limit Exceeded 3
Runtime Error 2
Presentation Error 2